+381/ 021 457-023 •

USPEŠNA AKTIVNOST LSV

Lovački Savez Vojvodine 23/05/2019
img

Upravni Odbor LSV je u februaru ove godine nakon saznanja da se u udžbeniku Priroda i društvo 3, u nastavnoj lekciji Zaštita životnih zajednica i ravnoteža u prirodi, koji se koristi u Osnovnim školama, prikazani lovci kao zagađivači prirode, uputio je dopis resornom Ministarstvu sa zahtevom da se nešto preduzme a posebno je naznačena štetnost rečenog u udžbeniku zbog naopakog i neistinitog prikaza lovačke zajednice i predloženo da se kroz nastavu deca upoznaju sa pravom ulogom i koristi koje od aktivnosti lovaca imaju priroda i društvo. Ove primedbe LSV, ministarstvo je dostavilo na mišljenje Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Nakon uvida i detaljne analize udžbenika na koji se primedbe odnose Zavod je dao mišljenje u dopisu koji je dostavljen LSV u kome se navodi.Imajuću u vidu da lovci kao deo celovite priče o zaštiti životnih zajednica i njihovog doprinosa očuvanju prirode, imaju bitnu ulogu u očuvanju prirodne ravnoteže i smatrajući da je ovo važna vaspitna tema, Zavod je uputio zahtev Izdavaču da iz problemske situacije, kojom počinje funkcionalna jedinica, izostavi reč "lovci" i da ispod ilustracije čoveka sa puškom napišu "nekontrolisan lov", a ispod ilustracije koja prikazuje posečeno drveće napišu "nekontrolisana seča šuma". Takodje Zavod se u svom dopisu zahvaljuje Lovačkom Savezu Vojvodine i predlaže da se dopis sa pozitivnim stranama i dobitima od lovačke zajednice pošalje na adrese izdavača kako bi se prilikom uređivanja novih udžbenika koji će biti u upotrebi od 2020./21.god. vodilo računa o ovoj temi.Upravni Odbor ovu aktivnost koja je pokrenuta od strane prethodnog saziva UO i predsednika LSV pozdravlja kao veoma dobru i pravovremenu reakciju na navode i informacije o lovcima koje su u apsolutnoj suprotnosti sa pravom misijom lovačke zajednice. Predsednik Lovačkog saveza Vojvodine Novak Andrić s.r.


Lovački Savez Vojvodine

23/05/2019