+381/ 021 457-023 •

Pročitajte vesti


Lovački Savez Vojvodine 28/04/2016 VAŽNO OBAVEŠTENJE!

Na inicijativu predsednika LSV prof.dr Milovančev Aleksandra u periodu od 29.03.-13.04.2016.god. održano je 11 sastanaka sa LU u Vojvodini. Sastanci su održani u Alibunaru, Uzdinu, Donjem Tovarniku, Krčedinu, B.Topoli, Kikindi, Tordi, Somboru, Tovariševu, Mošorinu i Bečeju. Od ukupno 90 LU u Vojvodini sastancima su prisustvovali predstavnici 72 LU (80% od ukupnog broja) što predstavlja odličan odziv i ukazuje na zainteresovanost LU za ovakav vid komunikacije.
Cilj sastanka je bio definisanje ključnih problema u radu Lovačke organizacije i dogovor za dalje pravce delovanja od strane Saveza prema nadležnim Ministarstvima i Vladi RS. Nakon uvodnog izlaganja od strane predsednika Saveza u raspravu su se uključivali predstavnici LU sa mogućnošću da istaknu sva pitanja za koje smatraju da su aktuelna u radu njihovih organizacija.
Nedvosmisleni stav prisutnih je bio da LSV treba da bude lobistička organizacija koja će dosledno zastupati interese svojih članica kako u zemlji tako i u inostranstvu. Takođe je istaknuta potreba da se mišljenje Lovačke organizacije, kao najorganizovanijeg i najmasovnijeg udruženja građana u Srbiji, mora više uvažavati kako u nadležnim Republičkim i Pokrajinskim organima tako i u lokalnim samoupravama.
Na osnovu diskusija svih prisutnih kao glavna pitanja koja su bila predmet rasprave na sastancima mogu se istaći sledeća:
1.U vezi Zakona o divljači i lovstvu i Pravilnika donetih na osnovu njega data je podrška preduzetim merama i aktivnostima koje su u funkciji izmena i dopuna Zakona i Pravilnika. Predložene izmene i dopune su preduslov za unapređenje mera gajenja i zaštite divljači, veće afirmacije građanske opcije lovstva, pojednostavljenje preteranog administratiranja korisnika lovišta, daljeg jačanja stručnog rada, pooštravanje mera protiv prekršioca zakonskih propisa, itd.
2.Što se tiče Zakona o oružju i municiji i pratećih Pravilnika jedinstven stav je da su oni vrlo nepovoljni po lovce – članove Lovačke organizacije i teško sprovodljivi u praksi, pre svega što se tiče zdravstvenih uslova za nabavku oružja, obuke, uslova za nabavku, držanje i nošenje oružja kao i visine naknada (takse) i dr.
3.Kao jedan od velikih problema o gazdovanju lovištima, predstavnici LU su istakli slabu pošumljenost odnosno probleme zbog uništavanja staništa za divljač. Posebno je tu naznačen problem kod vlasnika i zakupaca većih površina poljoprivrednog zemljišta koji najčešće uništavaju vetrozaštitne pojaseve, remize za divljač, tršćake, itd. Pored nekontrolisane seče drveća, sve to je dovelo do toga da je Vojvodina danas najmanji pošumljeni deo Evrope. U vezi sa navedenim, istaknuta je blaga kaznena politika koja doprinosi ovakvom ponašanju neodgovornih vlasnika odnosno zakupaca zemljišta. Predstavnici LU su se založili da lokalne samouprave mogu ovu situaciju donekle ublažiti ustupanjem na korišćenje površina zemljišta lošijeg kvaliteta za podizanje remiza za divljač. Takođe je predloženo da se sa nadležnim organima vidi mogućnost korišćenja starih napuštenih i preoranih pruga isto za podizanje remiza.
4.Nerešena pitanja u vezi regulisanja statusa imovine Lovačkih organizacija takođe su istaknuta kao problem. Naime, Lovačke organizacije koje su unazad više desetina godina ulagala u izgradnju i održavanje objekata (Lovački domovi) ne mogu te objekte da prevedu na sebe kao vlasnici već su i dalje nosioci prava korišćenja. Imajući u vidu važeće Zakonske propise u ovoj oblasti neophodno je u nadležnom Ministarstvu kao i lokalnim samoupravama pokušati ovo pitanje rešiti u interesu Lovačke organizacije.
5.U vezi Lovnih karata postoji problem kod izdavanja Lovne karte za lovce koji nisu članovi Lovačke organizacije. Po važećem uputstvu nadležnog Ministarstva cena Lovne karte za njih je ista kao i za lovce članove Lovačke organizacije. Pored odgovornosti korisnika lovišta koji tolerišu lov ovakvih gostiju često pod istim uslovima kao za svoje članove, najčešće zbog ne zameranja, ovakvoj situaciji doprinosi i to što su sada sve Lovne karte iste – kako po ceni tako i po boji. Data je puna podrška predlogu da se u što skorijem roku ovo mora promenuti tako da Lovne karte za lovce koji nisu članovi Lovačke organizacije budu druge boje ali i cene (predlog je da za njih Lovna karta bude 13.000 din. mesečno). Na taj način bi se ispravila nelogična situacija da budu izjednačeni lovci koji nisu članovi Lovačke organizacije sa lovcima članovima Lovačke organizacije koji imaju znatna ulaganja putem radnih akcija i drugih aktivnosti koji su u funkciji unapređenja, gajenja i zaštite divljači.
6.U cilju priprema za otvaranje poglavlja radi ulaska u EU, podržano je opredeljenje da LSV intezivira započetu saradnju sa Lovačkim savezom Donje Austrije. Ovo i iz razloga pružanja podrške našem opredeljenju da se putem projekata, kada to bude aktuelno, aplicira za sredstva u fondovima EU. U funkciji unapređenja međunarodne saradnje i afirmacije Saveza i dalje treba negovati i unapređivati saradnju sa FACE-om (preko LSS) kao i CIC-om čiji smo član.
7. Kao poseban problem je istaknut cenovnik “Vojvođanskog lovca” za usluge kod izrade planskih dokumenata.Naime, nakon izglasavanja članarine na skupštini Saveza, “Vojvođanski lovac” je doneo cenovnik svojih usluga za lovačka udruženja.Primedbe predstavnika lovačkih udruženja se odnose na to da je cenovnik skup i neprimeren u odnosu na cene ostalih koji su registrovani za izradu planskih dokumenata (npr. “Jelen” u LSS).Na taj način lovačka udruženja plaćaju veću cenu nego što je to bilo regulisano putem članarine.Takođe je iskazano nezadovoljstvo onih lovačkih udruženja kojima do sada nije urađena lovna osnova jer smatraju da su na taj način oštećeni u odnosu na ona LU kojima je lovna osnova urađena.U vezi sa napred iznetim predstavnici LU smatraju da Savez, kao osnivač “Vojvođanskog lovca” mora imati jači uticaj na njegov rad.
8.Lovačka udruženja koja se bave lovnim turizmom su istakla problem zbog nemogućnosti izvoza mesa divljači. Zbog, pre svega, propusta u Upravi za veterinu ovo pitanje i dalje nije rešeno. Predlog LU je da se pokuša iznaći rešenje za iznošenje paketa od 10 kg mesa divljači (pre svega pernate). U tom cilju treba koristiti registrovani objekat kod JP “Vojvodinašume” u Kaćkoj šumi.
9.
Iznalaženje mogućnosti za objedinjavanje lovo-poljo-ribočuvarske službe je u funkciji efikasnijeg čuvanja lovišta i po moćustvu finansijskog rasterećenja lovačkih udruženja. U toj funkciji je dat predlog da se pokuša preko lokalne samouprave ili nadležnog ministarstva iznaći mogućnost finansiranja ili sufinansiranja ovako objedinjene službe. Stav LU je da su u ovom trenutku za te poslove najosposobljeniji lovočuvari. Pored toga dat je predlog da se omogući korisnicima lovišta angažovanje lovočuvara-volontera.
10.Što se tiče JP “Vojvodinašume” istaknut je problem kod LU iz Južnog Banata oko granica lovišta jer je u okviru lovišta kojim gazduje JP obuhvaćeno i poljoprivredno zemljište za koje lovci smatraju da treba da bude u granicama lovišta kojima gazduju LU. Zbog toga je često na tim terenima prisutna lovokrađa odn. krivolov. Osim ovoga LU se žale i na štete od jelenske divljači koju čini divljač iz ograđenog lovišta tamo gde je ograda oštećena a od LU se traži da štetu nadoknade iako ne gazduju sa tom vrstom divljači.
11.U vezi problema oko šteta od i na divljači prisutno je više problema kao npr. trovanje divljači, nomadska ispaša ovaca, psi lutalice i mačke skitnice, paljevine, nepostojanje saobraćajne signalizacije, nekorišćenje plašilica za divljač na poljoprivrednoj mehanizaciji, problemi sa vikendašima itd. U vezi sa tim LU su istakla da im je nephodna pravna pomoć jer najčešće gube sudske sporove.
12.Osim toga zalaganje LU je da se pokuša naći rešenje sa lokalnom samoupravom za stimulisanje odstrela lisica i šakala jer su štete na divljači značajne a njihova brojnost je u ekspanziji pre svega zbog peroralne vakcinacije lisica koju država sprovodi već nekoliko godina. Osim pomenutih problema, na sastancima su istaknuta i druga pitanja kao npr. problemi koja LU imaju sa LU “Vojnik”, zatim, primedbe na lovačku komoru, na visinu članarine prema LSS, na iformisanje i dr. o čemu će LU u saradnji sa Savezom preduzeti aktivnosti da se problemi prevaziđu.
Na osnovu svega napred iznetog, jedinstven stav na sastancima je sledeći:
1.Daje se podrška predsedniku Saveza da zajedno sa predsednicima LSS i LS Centralne Srbije,imajući u vidu iznete probleme, obavi razgovore u nadležnim ministarstvima i to:
- u Ministarstvu poljoprivrede i zaštitu životne sredine,
- u Ministarstvu za lokalnu samoupravu,
- u Ministarstvu unutrašnjih poslova,
- u Ministarstvu zdravlja a po proceni i potrebi i u drugim ministarstvima kako bi se nadležni državni organi upoznali sa problematikom u radu lovačke organizacije i sagledali mogućnosti preduzimanja mera i aktivnosti da se problemi rešavaju.
2.Ukoliko se ukaže potreba, predlaže se da se zatraži prijem kod premijera a kao krajnja mera je, ako ne bude razumevanja, potpisivanje peticije članova lovačke organizacije.
3.U cilju što boljeg informisanja neophodno je da sva LU, članovi Saveza, koriste sajt Saveza (besplatno) kako bi na taj način nivo komuniciranja podigli na viši stepen.
4. Praksu održavanja ovakvih regionalnih sastanaka treba redovno primenjivati a izveštaj o pokrenutim pitanjima i predloženim odlukama dostaviti svim LU, sa predlogom da ga eventualno dopune odnosno koriguju pre konačne verzije koja će biti osnov za naredne aktivnosti u Savezu i LU.

Pročitaj sve...
Fazan Srbobran 21/04/2016

U lovištu "Srbobran" kojim gazduje LU "Fazan Srbobran" Srbobran, lov na srndaće 15.aprila otvoren je sa gostima iz Austrije, zatim Amerike i Rusije. Za prva tri dana lova odstreljeno je ukupno 22 srndaća od kojih su 5 u medalji- ZLATO od 133,59 poena i 561 grama, dva srebra od 122,4 i 115,28 poena, uz još dve bronze od 109,48 i 105,65 poena. Trenutnim rezultatima smo vrlo zadovoljni, imali smo još nekiliko trofeja koji su bili vrlo blizu medalje, a ono što je još važnije u lovištu imamo još vrlo vrednih trofeja i realno je očekivati odstrel još 2-3 srndaća u medalji tokom ove sezone. Domaćinskim gazdovanjem lovištem i brigom o divljači uz nemerljiv doprinos razvoju i unapređenju srneće populacije od strane stručne službe na čelu sa lovočuvarom Kaćanski Draganom, Srbobran iz godine u godinu ostvaruje konstantni napredak na ovom polju, što sve rezultira odstrelom trofejnih grla srneće divljači tokom prolećne sezone lova na jedinu krupnu divljač u našem lovištu.

S lovačkim pozdravom "DOBAR POGLED"!!!
sekretar Udruženja, Vladimir Šarčev

Pročitaj sve...
Lovački Savez Vojvodine 21/04/2016 VAŽNO OBAVEŠTENJE!

Novi Sad, 19.04.2016. godine

Poštovane kolege lovci,
U skladu sa najavljenim akcijama po pitanju Zakona o lovu i divljači, te Zakona o oružju i municiji želim da Vas sve putem našeg sajta obavestim da smo u ponedeljak, 18.04.2016. godine u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova – Direkcija policije, održali sastanak sa ukupno sedam predstavnika Direkcije policije i sa dvojicom sekrektara iz Ministarstva zdravlja.

Dotaknuta su sva pitanja koja u ovom momentu brinu nas lovce, u smislu:
1. Razmotrili smo sva pitanja oko nabavke oružja – kritikovali stroge uslove obuke i
stroge uslove nabavke oružja;
2. Razgovarali smo o nasleđivanju oružja;
3. Diskutovali o zameni oružnih listova u roku od 3 godine i protivili se ponovnom
polaganju ispita iz poznavanja oružja;
4. Ukazali na ogromne teškoće u iznosu oružja iz zemlje kao i pri unosu oružja u zemlju;

Od gospodina Nemanje Bojičića, zamenika šefa biroa koji je vodio sastanak, gospodina Zvezdana Radojkovića, pomoćnika direktora policije (šef za normativne i pravne poslove), gospodina Miljka Simovića, PISCA OVOG ZAKONA, te gospodina Ristovića iz granične policije i gospođe generala Zorice Kasalice dobili smo uveravanja da će sve naše primedbe biti uzete veoma ozbiljno u razmatranje.
Očekujemo da će se svi problemi razrešiti na svima zadovoljavajući način (sve naše primedbe koje smo predali u Ministarstvu se nalaze u prilogu ovog saopštenja).

Istovremeno smo dobili uveravanja od dvojice stručnjaka iz Ministarstva zdravlja da će naše primedbe po pitanju zdravstvenih sposobnosti za nabavku, držanje i upotrebu oružja biti najozbiljnije razmotrene i da su se već koliko danas (utorak, 19.04.2016. godine) obratili Institutu za medicinu rada sa čijim ekspertima žele da poboljšaju odredbe ovog Zakona.

Slobodan sam da Vas obavestim da sam lično, sam, proveo sat vremena u razgovoru sa gospodinom Ivanom Ristićem, pomoćnikom šefa policije i gospodinom generalom Milenkom Božovićem, šefom granične policije i da smo vrlo ozbiljno razmotrili gore navedene probleme.
Do b io sam uveravanja da će se sa najvišeg nivoa vrlo ozbiljno razmotriti sve naše primedbe .

S poštovanjem,
Predsednik Lovačkog Saveza Vojvodine
Prof. dr Aleksandar Milovančev

Prilog 3 dokumenta :

https://drive.google.com/open?id=0B-nYv3afFm8BUV9ZZzFnUDZSUWtGWnpzR3BuU1FKa2ZxTHJn

https://drive.google.com/open?id=0B-nYv3afFm8BQlRVRHRmQ0w0Yk05anFvSXhQNlV2OHRSVjBR

https://drive.google.com/open?id=0B-nYv3afFm8BNmpzM0FaVUVJWE5vNVlvX0t5MHFqYlRNNFRB

Pročitaj sve...