+381/ 021 457-023 •

Pročitajte vesti


U nedelju 15.05.2016 održano je druženje sa našim podmladkom u organizaciji komisije za lovački podmladak u LU,,Brzava,, iz Plandišta. Na strelištu LDVidra iz Hajdučice održano je takmičenje u streljaštvu Vazdušna puška 10m.Instruktor streljaštva sa zvanjem Majstor-strelac Milenko Germanac iz Plandišta održao je kratko predavanje iz oblasti streljaštva i u toku takmičenja bio je u svojstvu sudije.Prvo mesto osvojio je Jovan Ćalić iz Plandišta,drugo mesto je pripalo Saši Jovanoviću iz Margite a treće mesto je osvojio Uroš Cvetićanin iz Velike Grede. Gost na druženju bio je i Aleksandar Janićijević, inače aktivni strelac vaz.puškom i član podmladka iz Pančeva.Posle takmičarskog dela, druženje nastavljamo u lov.domu ,,Zec,, iz Plandišta a član komisije za lovački podmladak Davor Ćalić održao je lovački čas na temu ,,Divljač u našem lovištu,, gde su još spomenute i štete na divljači zbog prenamnoženosti predatora kao i negativne posledice koju prave krivolov i lovokrađa.Osim spomenute divljači koju gajimo u našem lovištu akcenat je stavljen na lovne vrste divljih pataka,koje su to lovne patke i kako ih prepoznati?.Na samom kraju usledio je dogovor za naredno druženje a tema će biti ,,lovna kinologija,, uz ,naravno, takmičenje u streljaštvu...LU,,Brzava,, ima predsednika Komisije Marjana Pupavca i još 4 člana komisije:Davor Ćalić, Aleksandar Stojanovski, Mikša Mihaj i Duduković Milorad i ima 17 članova podmladkara s tim da su u protekle 2-3 godine iz naših ,,malih,, redova u aktivne lovce prešli njih 10-tak.Činimo sve da povećamo članstvo u podmladak jer nam od njih zavisi budućnost.U ime svih članova komisije i u moje ime, zahvaljujem se Predsedniku komisije Marjanu Pupavcu, Instruktoru streljaštva Milenku Germancu, LU,,Vidra,, iz Hajdučice a posebno se zahvaljujem članovima podmladka na predivnoj atmosferi koju je doprinelo njihovo drugarstvo... Ovakva druženja planiramo i dalje te očekujemo da i druga lovačka udruženja slede naš primer brige za podmladak...
Dobar pogled.
Davor Ćalić, Član komisije za prijem podmladka u LU,,Brzava,, Plandište

Pročitaj sve...

U Ravnom Topolovcu (LU Žitište) 16.05.2016. god. održana je sednica Upravnog odbora Lovačkog saveza Vojvodine. Upravni odbor je razmatrao aktivnosti između dve sednice i usvojio je izveštaj o finansijskom poslovanju Saveza za period 01.01.-31.03.2016. kao i pregled uplaćene članarine. U vezi napred iznetog, ovlašćena je komisija za materijalno-finansijska pitanja da pripremi predlog odluke o plaćanju članarine za ona Lovačka udruženja koja ne poštuju rok uplate utvrđen na skupštini Saveza. Upravni odbor je zaključio da je potrebno skrenuti pažnju Lovačkim udruženjima koja do sada nisu uplatila članarinu da to urade u što kraćem roku.
Na sednici je usvojen izveštaj sa regionalnih sastanaka sa Lovačkim udruženjima kao i predloženi zaključci. Pomenuti izveštaj je dostavljen Lovačkom savezu Srbije.
Nakon svestrane rasprave u vezi dopisa JP Putevi Srbije koji se odnosi na postavljanje saobraćajne signalizacije, Upravni odbor je zauzeo jedinstven stav da se ovo pitanje mora sistemski rešavati u saradnji sa nadležnim državnim organima kao i da se pokušaju iznaći rešenja za finansiranje postavljanja i održavanja znakova da ne bi sav teret pao na korisnike lovišta kao što je predloženo u pomenutom dopisu.
Upravni odbor je usvojio predlog programa rada komisije za informisanje i dao podršku nastojanjima da se unapredi informisanje i komunikacija sa Lovačkim udruženjima.
Na osnovu ugovorne obaveze koju JP Vojvodinašume ima prema Savezu, Upravni odbor je doneo odluku o dodeli 1000 fazančića uzrasta 7-8 nedelja za pet Lovačkih udruženja (svakom po 200 jedinki).
Na zahtev LU “Kapetanski rit” Kanjiža odobrena je finasijska pomoć za štampanje monografije o LD “Graničar” Horgoš.
Takođe je doneta odluka da se povodom jubileja LD “Vojka” (LU Stara Pazova) dodeli plaketa Lovačkog saveza Vojvodine.

Pročitaj sve...
Lovački Savez Vojvodine 28/04/2016 VAŽNO OBAVEŠTENJE!

Dopisom posl. br. 953-6437 od 24.03.2016 god., JP „PUTEVI SRBIJE“ Beograd, dostavilo je LSV Novi Sad projektnu dokumentaciju i dr., radi prenosa nadležnosti u delu postavljanja i održavanja saobraćajnih znakova „divljač naputu“ (1-18) sa dopunskom tablom IV-2 pored kolovoza državnih puteva, van naseljenih mesta, na teritoriji APV, a u samom dopisuje navelo razloge iz kojih smatra da bi postavljnje ovih saobraćajnih znakova bilo obveza LSV.Prema sadržini citiranog dopisa JP „PUTEVI SRBIJE“ Beograd, LSV bi trebao da o svom trošku nabavi, postavi (prema projektnoj dokumentaciji) i održava navedenu saobraćajnu signalizaciju i LSV se u tom smislu upućuje na isporučioce saobraćajne signalizacije i dr.Sve ovo bi trebalo da se zasniva na odredbama nekoliko zakona i drugih propisa koji se u dopisu citiraju, uz uvodnu npomenu da dopis proističe iz zaključaka sa radnog sastanka LSV i JP „PUTEVI SRBIJE“ Beograd, koji je, kako se navodi, održan 2015 god.Kod takvog stanja stvari, a respektujući odredbe zakonskih i dr. propisa koji regulišu upravljanje javnim putevima, odnosno državnim putevima, mišljenja smo da predlozi i zahtevi JP „PUTEVI SRBIJE“ sadržani u dopisu od 23.03.2016 god., nisu zakoniti, valjani i osnovani, iz razloga koji slede :-tako najpre, prema čl. 8 Zakona o javnim putevima (Sl. gl. RS br. ...104/13,u daljem tekstu : Zakon) upravljanje javnim putevima vrši javno preduzeće koje osniva Vlada, a upravljač javnog puta je javno preduzeće kome je povereno upravljanje javnim putevima i koje je za to registrovano;-prema čl. 55 istog Zakona upravljač puta postavlja, zamenjuje, dopunjuje i održava javnu signalizaciju, opremu puta i objekte i opremu za zaštitu puta i dr. ;-prema čl. 57 st. 1 istog Zakona, održavanjem javnog puta u smislu zakona smatraju se radovi kojima se obezbeđuje nesmetan i bezbedan saobraćaj i čuva upotrebna vrednost puta, a prema st. 3 istog člana, održavanje javnog puta obuhvata redovno, periodično i urgentno održavanje puta ;-prema čl. 58 st. 1 tač. 8 istog Zakona, radovi na redovnom održavanju puta jesu (između ostalog) postavljanje, zamenjivanje, dopunjavanje i održavanje saobraćajne signalizacije ;-prema čl. 63 istog Zakona, javno preduzeće održava saobraćajnu signalizaciju; i-čl. 44 st. 1 tač. 19 istog Zakona nemaju sadržinu koja se citira u tač. 6 dopisa JP „PUTEVI SRBIJE“ (str. 2 dopisa, stav II odozgo) prema kojoj je kao zakonska obaveza korisnika lovišta predviđeno : ...“da korisnik lovišta o svom trošku postavi i održava saobraćajne znakove 1-18 sa dopunskom tablom IV-2.“, jer čl. 44 Zakona takvu obavezu korisnika lovišta ne konstituiše, niti to čini u bilo kojoj drugoj svojoj odredbi:-konačno, prema čl. 3. st. 1 tač. 6 Pravilnika o merama za sprečavanje štete od divljači i štete na divljači i postupku i načinu utvrđivanja štete (Sl. gl. RS br. 2/12, u daljem tekstu : Pravilnik)) kao mera sprečavanja štete od divljači (dakle štete koju divljač može da prouzrokuje ljudima ili imovini u lovištu i na površinama van lovišta) predviđeno je podnošenje zahteva upravljaču puta za postavljanje saobraćajnih znakova ograničenje brzine kretanja i „divljač na putu“ na svim javnim sobraćajnicama na kojim postoji mogućnost nastanka štete od divljači u lovištu, na površinama van lovišta, kao i na nelovnim površinama, radi sprečavanja štete od divljači na vozilu.% 9% 9%Iz citiranih zakonskih odredbi i odredbi čl. 3. Pravilnika, savim određeno i jasno proizilazi da je za postavljanje, zamenjivanje i održavanje saobraćajne signalizacije, odovorno javno preduzeće koje upravlja javnim putem, u konkretnom slučaju JP „PUTEVI SRBIJE“ Beograd kao JP kome je, kao upravljaču puta povereno upravljanje javnim putevima, pri čemu pozivanja na zakonske odredbe raznih zakona koji se citiraju u njegovom dopisu od 24.03.2016 god., nije od značaja i ne dovodi u pitanje navedene zakonske obaveze.Sve ovo uz napomenu da potpisnicima ovog mišljenja, nisu poznati zaključci pomenutog radnog sastanka JP „PUTEVI SRBIJE“ i LSV koji je održan 2015 god., te da li je ovim zaključcima LSV preuzeo nekakvu obavezu u vezi postavljanja predmetne saobraćajne signalizacije i sl.S poštovanjem !U Novom Sadu, 21.04.2016 god. Dopisom posl. br. 953-6437 od 24.03.2016 god., JP „PUTEVI SRBIJE“ Beograd, dostavilo je LSV Novi Sad projektnu dokumentaciju i dr., radi prenosa nadležnosti u delu postavljanja i održavanja saobraćajnih znakova „divljač naputu“ (1-18) sa dopunskom tablom IV-2 pored kolovoza državnih puteva, van naseljenih mesta, na teritoriji APV, a u samom dopisuje navelo razloge iz kojih smatra da bi postavljnje ovih saobraćajnih znakova bilo obveza LSV.Prema sadržini citiranog dopisa JP „PUTEVI SRBIJE“ Beograd, LSV bi trebao da o svom trošku nabavi, postavi (prema projektnoj dokumentaciji) i održava navedenu saobraćajnu signalizaciju i LSV se u tom smislu upućuje na isporučioce saobraćajne signalizacije i dr.Sve ovo bi trebalo da se zasniva na odredbama nekoliko zakona i drugih propisa koji se u dopisu citiraju, uz uvodnu npomenu da dopis proističe iz zaključaka sa radnog sastanka LSV i JP „PUTEVI SRBIJE“ Beograd, koji je, kako se navodi, održan 2015 god.Kod takvog stanja stvari, a respektujući odredbe zakonskih i dr. propisa koji regulišu upravljanje javnim putevima, odnosno državnim putevima, mišljenja smo da predlozi i zahtevi JP „PUTEVI SRBIJE“ sadržani u dopisu od 23.03.2016 god., nisu zakoniti, valjani i osnovani, iz razloga koji slede :-tako najpre, prema čl. 8 Zakona o javnim putevima (Sl. gl. RS br. ...104/13,u daljem tekstu : Zakon) upravljanje javnim putevima vrši javno preduzeće koje osniva Vlada, a upravljač javnog puta je javno preduzeće kome je povereno upravljanje javnim putevima i koje je za to registrovano;-prema čl. 55 istog Zakona upravljač puta postavlja, zamenjuje, dopunjuje i održava javnu signalizaciju, opremu puta i objekte i opremu za zaštitu puta i dr. ;-prema čl. 57 st. 1 istog Zakona, održavanjem javnog puta u smislu zakona smatraju se radovi kojima se obezbeđuje nesmetan i bezbedan saobraćaj i čuva upotrebna vrednost puta, a prema st. 3 istog člana, održavanje javnog puta obuhvata redovno, periodično i urgentno održavanje puta ;-prema čl. 58 st. 1 tač. 8 istog Zakona, radovi na redovnom održavanju puta jesu (između ostalog) postavljanje, zamenjivanje, dopunjavanje i održavanje saobraćajne signalizacije ;-prema čl. 63 istog Zakona, javno preduzeće održava saobraćajnu signalizaciju; i-čl. 44 st. 1 tač. 19 istog Zakona nemaju sadržinu koja se citira u tač. 6 dopisa JP „PUTEVI SRBIJE“ (str. 2 dopisa, stav II odozgo) prema kojoj je kao zakonska obaveza korisnika lovišta predviđeno : ...“da korisnik lovišta o svom trošku postavi i održava saobraćajne znakove 1-18 sa dopunskom tablom IV-2.“, jer čl. 44 Zakona takvu obavezu korisnika lovišta ne konstituiše, niti to čini u bilo kojoj drugoj svojoj odredbi:-konačno, prema čl. 3. st. 1 tač. 6 Pravilnika o merama za sprečavanje štete od divljači i štete na divljači i postupku i načinu utvrđivanja štete (Sl. gl. RS br. 2/12, u daljem tekstu : Pravilnik)) kao mera sprečavanja štete od divljači (dakle štete koju divljač može da prouzrokuje ljudima ili imovini u lovištu i na površinama van lovišta) predviđeno je podnošenje zahteva upravljaču puta za postavljanje saobraćajnih znakova ograničenje brzine kretanja i „divljač na putu“ na svim javnim sobraćajnicama na kojim postoji mogućnost nastanka štete od divljači u lovištu, na površinama van lovišta, kao i na nelovnim površinama, radi sprečavanja štete od divljači na vozilu.% 9% 9%Iz citiranih zakonskih odredbi i odredbi čl. 3. Pravilnika, savim određeno i jasno proizilazi da je za postavljanje, zamenjivanje i održavanje saobraćajne signalizacije, odovorno javno preduzeće koje upravlja javnim putem, u konkretnom slučaju JP „PUTEVI SRBIJE“ Beograd kao JP kome je, kao upravljaču puta povereno upravljanje javnim putevima, pri čemu pozivanja na zakonske odredbe raznih zakona koji se citiraju u njegovom dopisu od 24.03.2016 god., nije od značaja i ne dovodi u pitanje navedene zakonske obaveze.Sve ovo uz napomenu da potpisnicima ovog mišljenja, nisu poznati zaključci pomenutog radnog sastanka JP „PUTEVI SRBIJE“ i LSV koji je održan 2015 god., te da li je ovim zaključcima LSV preuzeo nekakvu obavezu u vezi postavljanja predmetne saobraćajne signalizacije i sl.S poštovanjem !U Novom Sadu, 21.04.2016 god.

Pročitaj sve...